Przejdź do treści

Zadania

 

 

 

Stanowiska samodzielne:

Do zakresu działań pracowników zajmujących samodzielne stanowiska należy:

 

 

 

Starszy Specjalista ds. Kadr, Administracji i Windykacji :

 

 

1.Prowadzenie spraw kadrowych, a w szczególności:

- aprowadzenie akt i spraw osobowych pracowników Centrum, oraz kierowników placówek opiekuńczo – wychowawczych,

- zgłaszanie pracowników do ZUS – PŁATNIK,

- sporządzanie analiz kadrowych, prognoz i sprawozdawczości,

- kontrola przestrzegania porządku i dyscypliny pracy,

- prowadzenie i analizowanie dokumentacji związanej z planami urlopów pracowników,

- prowadzenie rejestru wyjść służbowych, delegacji, pracy w godzinach nadliczbowych,

- prowadzenie spraw związanych z praktykami i stażami oraz robotami publicznymi, sporządzanie umów zleceń.

2.Prowadzenie spraw administracyjnych, a w szczególności:

- przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji,

- prowadzenie ewidencji korespondencji,

- prowadzenie rejestru Zarządzeń Dyrektora Centrum,

- prowadzenie spraw związanych z ewidencją i rejestracją przeprowadzonych kontroli zewnętrznych.

- prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków,

- prowadzenie ewidencji wyposażenia Centrum,

- gospodarowanie i ochrona mienia będącego w posiadaniu Centrum,

- sporządzanie odpowiednich dokumentów niezbędnych do zabezpieczenia mediów i usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki,

- prowadzenie procedury związanej z ustawą o zamówieniach publicznych,

- bieżące monitorowanie urządzeń będących w użytkowaniu Centrum,

- organizowanie inwentaryzacji środków trwałych i przedmiotów nietrwałych,

- analiza i sprawozdawczość z realizowanych zadań.

3.Prowadzenie windykacji należności.

 

Kierowca:

 

 

- prowadzenie pojazdu,

- nadzór oraz pomoc osobom wsiadającym i wysiadającym,

- obsługę codzienną pojazdu,

- przeglądy techniczne pojazdu,

- prace podejmowane w celu wykonania zadania służbowego lub zapewnienia bezpieczeństwa osób, pojazdu i rzeczy,

- niezbędne formalności administracyjne, utrzymanie pojazdu w czystości.