Przejdź do treści

Aktualności IR

AKTYWNY SAMORZĄD - MODUŁ II w 2019 r.

UWAGA STUDENCI Z ORZECZENIEM
O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI!!!!
RUSZA KOLEJNA EDYCJA PROGRAMU "AKTYWNY SAMORZĄD"
AKTYWNY SAMORZĄD - MODUŁ II
W 2019 ROKU
 
Terminy przyjmowania wniosków:
  • od dnia 1 marca 2019 r. do 30 marca 2019 r.
(dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019)
 • od dnia 1 września 2019 r. do 10 października 2019 r.
(dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020)
 
NA CO DOFINANSOWANIE:
MODUŁ II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w:
 
 • szkole policealnej,
 • kolegium,
 • szkole wyższej:
 • studia pierwszego stopnia,
 • studia drugiego stopnia,
 • jednolite studia magisterskie,
 • studia podyplomowe lub doktoranckie,

 

Studia prowadzone przez szkoły wyższe mogą odbywać się w systemie:
   • stacjonarnym/dziennym
   • niestacjonarnym/wieczorowym/zaocznym
   • eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu
KTO MOŻE SIĘ UBIEGAĆ O DOFINANSOWANIE:
O dofinansowanie do uzyskania wykształcenia mogą się ubiegać osoby niepełnosprawne,
które:
 • posiadają znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • pobierają lub zamierzają rozpocząć naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.
W Module II nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które:
 • posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec PCPR
 • aktualnie mają przerwę w nauce (w trakcie, której osoba niepełnosprawna nie ponosi kosztów nauki, np. urlop dziekański, urlop zdrowotny).

 

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA - MODUŁ II:
 
W 2019 roku kwota dofinansowania kosztów nauki na semestr/półrocze wynosi w przypadku:
1. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1 000 zł,
2. dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4 000zł,
3. opłaty za naukę (czesne) – wysokość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie
realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) –
niezależnie od daty poniesienia kosztów; dofinansowanie powyżej kwoty 3 000 zł jest
możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie
przekracza kwoty 764 zł na osobę.
 
(przez przeciętny miesięczny dochód Wnioskodawcy należy rozumieć dochód
w przeliczeniu na jedną osobę w gospodarstwie domowym Wnioskodawcy, o jakim mowa
w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz.
U. z 2017 r., poz. 1952), obliczony za kwartał poprzedzający kwartał, w którym złożono
wniosek. Dochody z różnych źródeł sumują się. W przypadku działalności rolniczej –
dochód ten oblicza się na podstawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w
indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2016 r.
(Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 września 2017 r. -
M.P. 2017 poz. 884), według wzoru: [(2.577 zł x liczba hektarów)/12]/liczba osób w
gospodarstwie domowym wnioskodawcy).
 
Wysokość faktycznie udzielonego dodatku jest uzależniona od poziomu nauki i postępów w
nauce. W stosunku do wyliczonej dla danego Wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku
(zgodnie z warunkami dotyczącymi jego zwiększenia), wysokość możliwej wypłaty wynosi:
1) do 50% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku
pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie
wyższym, w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75% wyliczonej dla
wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku;
2) do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku
pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na
poziomie wyższym;
3) do 100% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku
pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie
wyższym,
przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać
dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.
 
UDZIAŁ WŁASNY:
 
 • 15% wartości czesnego – w przypadku przyznania dofinansowania, o którym mowa
w ust. 10 pkt 3 dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy korzystają
z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym
kierunku),
 • 65% wartości czesnego – w przypadku przyznania dofinansowania, o którym mowa
w ust. 12 dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy jednocześnie korzystają
z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej
niż jeden kierunek) – warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia
na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków),
z zastrzeżeniem, iż z obowiązku wniesienia ww. udziału własnego w module II
zwolniony jest wnioskodawca, gdy wysokość jego przeciętnego miesięcznego
dochodu nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.
 
Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Zespołu Instytucjonalnej
Pieczy i Rehabilitacji PCPR w Wałbrzychu
tel. 74 66 66 321 ; 74 66 66 322
 
WNIOSEK:
 
 
 
 

AKTYWNY SAMORZĄD - MODUŁ II w 2018 ROKU

wozek biret

 

UWAGA STUDENCI Z ORZECZENIEM O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI!!!!

 

RUSZA KOLEJNA EDYCJA PROGRAMU "AKTYWNY SAMORZĄD"

 

 

 

AKTYWNY SAMORZĄD - MODUŁ II

 

W 2018 ROKU

 

 

 

 

 

Terminy przyjmowania wniosków:

• od dnia 1 marca 2018 r. do 30 marca 2018 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018)
• od dnia 1 września 2018 r. do 10 października 2018 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019)

 

NA CO JEST DOFINANSOWANIE:

 

MODUŁ II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w:

 

• szkole policealnej,
• kolegium,
• szkole wyższej:

   1. studia pierwszego stopnia,
   2. studia drugiego stopnia,
   3. jednolite studia magisterskie,
   4. studia podyplomowe lub doktoranckie

 

Studia prowadzone przez szkoły wyższe mogą odbywać się w systemie:


• stacjonarnym/dziennym
• niestacjonarnym/wieczorowym/zaocznym
• eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu

 

KTO MOŻE SIĘ UBIEGAĆ O DOFINANSOWANIE:


O dofinansowanie do uzyskania wykształcenia mogą się ubiegać osoby niepełnosprawne, które:
• posiadają znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
• pobierają lub zamierzają rozpocząć naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

 

W Module II nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które:

 

• posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec PCPR
• aktualnie mają przerwę w nauce (w trakcie, której osoba niepełnosprawna nie ponosi kosztów nauki, np. urlop dziekański, urlop zdrowotny).


WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA - MODUŁ II:


W 2018 roku kwota dofinansowania kosztów nauki na semestr/półrocze wynosi w przypadku:


1. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1 000 zł,
2. dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4 000 zł,
3. opłaty za naukę (czesne) – wysokość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów; dofinansowanie powyżej kwoty 3 000 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł na osobę.


(przez przeciętny miesięczny dochód Wnioskodawcy należy rozumieć dochód
w przeliczeniu na jedną osobę w gospodarstwie domowym Wnioskodawcy, o jakim mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1952), obliczony za kwartał poprzedzający kwartał, w którym złożono wniosek. Dochody z różnych źródeł sumują się. W przypadku działalności rolniczej – dochód ten oblicza się na podstawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2016 r. (Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 września 2017 r. - M.P. 2017 poz. 884), według wzoru: [(2.577 zł x liczba hektarów)/12]/liczba osób w gospodarstwie domowym wnioskodawcy).

 

Wysokość faktycznie udzielonego dodatku jest uzależniona od poziomu nauki i postępów w nauce. W stosunku do wyliczonej dla danego Wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku (zgodnie z warunkami dotyczącymi jego zwiększenia), wysokość możliwej wypłaty wynosi:


1) do 50% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku;
2) do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym;
3) do 100% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym,
przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.


UDZIAŁ WŁASNY:


• 15% wartości czesnego – w przypadku przyznania dofinansowania, o którym mowa w ust. 10 pkt 3 dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy korzystają z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku),

• 65% wartości czesnego – w przypadku przyznania dofinansowania, o którym mowa w ust. 12 dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) – warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków),

z zastrzeżeniem, iż z obowiązku wniesienia ww. udziału własnego w module II zwolniony jest wnioskodawca, gdy wysokość jego przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Zespołu Instytucjonalnej Pieczy i Rehabilitacji PCPR w Wałbrzychu

tel. 74 66 66 321 ; 74 66 66 322

 

WNIOSEK:


1. Wniosek Moduł II (do wniosku należy dołączyć poniższe oświadczenia/zaświadczenia)


a. oświadczenie o dochodach
b. oświadczenie o ilości dofinansowanych semestrów ze środków PFRON
c. oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
d. zaświadczenie wydane przez właściwą jednostkę organizacyjną szkoły/uczelni

Program wyrównywania różnic między regionami III

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu informuje, że w dniu 5 października 2017 r. Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął „kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III' w 2018 r.

Zgodnie z powyższą uchwałą Powiat Wałbrzyski może ubiegać się o dofinansowanie:

1) obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
2) obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
3) obszar D – likwidacja barier transportowych;
4) obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
5) obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej;
6) obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.


Jednocześnie informujemy, że maksymalne dofinansowanie ze środków PFRON może wynieść:
1) obszar B – do 150.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
2) obszar C – do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;
3) obszar D – na likwidację barier transportowych do:

a) 80.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami", które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
b) 70.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami", które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
c) 250.000,00 zł dla autobusów;

4) obszar E – do 9.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym projekt musi dotyczyć co najmniej 30 osób niepełnosprawnych;
5) obszar F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 14.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji;
6) w przypadku obszaru G, proponuje się nie ustalać wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi.

W związku z powyższym informujemy, że wnioski procedury i kierunki są dostępne na stronie:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/procedury-realizacji-programu-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii/


Wnioski i wystąpienia dotyczące obszarów B, C, D, F i G programu można złożyć do 31 stycznia 2018 roku wraz z wymaganymi załącznikami, tj.:
1. Zaświadczeniem z ZUS o niezaleganiuskładkach na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników (wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wystąpienia) – oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy,
2. Dokumentami z Urzędu Skarbowego: decyzjaewentualnym zwolnieniu z podatków, zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami (wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wystąpienia) – oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność
z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy,
3. Wydanym przez bank (banki) zaświadczeniem o posiadaniu rachunku bankowego (rachunków bankowych), wraz z informacją o ewentualnych obciążeniach (wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wystąpienia,
4. Wskaźnikami dla danego obszaru.

Program wyrównywania różnic między regionami

Program wyrównywania różnic między regionami

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu informuj, że Zarząd PFRON przyjął nowe kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III w 2016 roku. Zgodnie z nimi
w bieżącym roku będą realizowane następujące obszary "Programu wyrównywania różnic między regionami III":

 

-       obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania (adresaci: powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy)

-       obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych (adresaci: gminy, powiaty, organizacje pozarządowe),

-       obszar D – likwidacja barier transportowych (adresaci:

 1. placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,
 2. jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej),

-       obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych (adresaci: gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe),

-       obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej (adresaci: jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe),

-       obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych (adresaci: powiaty)

 

Szczegóły programu, warunki uczestnictwa i kierunki realizacji programu znajda się na stronie:

 

 

http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/program-wyrownywania-ro .

 

W związku z powyższym informujemy, że wnioski są dostępne na stronie:

  

http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/program-wyrownywania-ro/3107,Procedury-realizacji-programu-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-III.html )

 

w/w można złożyć do 4 kwietnia 2016 r, wraz z wymaganymi załącznikami, tj.:

 1. Zaświadczeniem z ZUS o niezaleganiuskładkach na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników (wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wystąpienia) – oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy,
 2. Dokumentami z Urzędu Skarbowego: decyzjaewentualnym zwolnieniu z podatków, zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami (wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wystąpienia) – oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność
  z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy,
 3. Wydanym przez bank (banki) zaświadczeniem o posiadaniu rachunku bankowego (rachunków bankowych), wraz z informacją o ewentualnych obciążeniach (wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wystąpienia,
 4. Wskaźnikami dla danego obszaru.

Program wyrównywania różnic między regionami II

Uprzejmie informuję, że Zarząd PFRON, uchwałą nr 96/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. przyjął nowe kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami II” w 2014 roku  Wynika z niej, że w bieżącym roku będą realizowane następujące obszary programu:
-        obszar A – wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny - realizatorem jest samorząd wojewódzki;
-        obszar B – likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej, urzędach i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania - realizatorem jest samorząd powiatowy;
-        obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych - realizatorem jest samorząd powiatowy;
-        obszar D – likwidacja barier transportowych - realizatorem jest samorząd powiatowy;
-   obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych
-      obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej - realizatorem programu jest samorząd powiatowy na terenie którego brak warsztatu terapii zajęciowej;
-       obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Wskaźniki kosztów realizacji projektu, wyznaczające maksymalną wysokość dofinansowania ze środków PFRON są następujące:
·     dla obszaru A – do 14.000,00 zł na każdą osobę z planowanej liczby osób niepełnosprawnych, które jednorazowo będą mogły być przyjęte i rehabilitowane
w obiekcie służącym rehabilitacji, na sprzęcie (urządzeniu) zakupionym w ramach projektu, a w przypadku sprzętu (urządzenia) wielostanowiskowego odpowiednią wielokrotność kwoty 14.000,00 zł za każdą następną osobę niepełnosprawną, przyjętą i rehabilitowaną w obiekcie służącym rehabilitacji, na sprzęcie (urządzeniu) zakupionym w ramach projektu;
·     dla obszaru B – do 150.000,00 zł na każdy projekt;
·    dla obszaru C – do 32.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;
·     dla obszaru D:
-        do 80.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
-     do 70.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
-        do 250.000,00 zł dla autobusów;
·     dla obszaru E – do 14.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym projekt musi dotyczyć co najmniej 30 osób niepełnosprawnych;
·     dla obszaru F – do 70% kosztów realizacji projektu, nie więcej niż 14.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji projektu.

Poniżej przedstawiam informację o maksymalnym procentowym udziale dofinansowania ze środków PFRON w łącznych kosztach realizacji każdego projektu przeznaczona dla Powiatu Wałbrzyskiego obszar A,B*,C do 60%, obszar D do 80 %, obszar E do 25 %, obszar G do 50%.

* w przypadku likwidacji barier w urzędach w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania intensywność pomocy nie może przekroczyć 40% kosztów realizacji projektu


Poza powyższym informuję, że Zarząd PFRON ustalił termin na składanie do Powiatu Wałbrzyskiego wniosków  dotyczących obszarów A, B, C, D, F, i G programu od 1 lutego do 31 marca 2014 roku.
Pozostałe informacje i dokumentacja „Programu wyrównywania różnic między regionami II” znajdują się na witrynie internetowej PFRON – www.pfron.org.pl

Nowy druk - Wniosek na dofinansowanie sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych w 2014 r

Uwaga!!!!

Wnioski na dofinansowanie

sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych w 2014 r.

Należy składać do 30 listopada 2013 r.

na nowym druku. ----> POBIERZ

Zasady dofinansowania do sportu, kultury, turystyki wynikają z :

"Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”.

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych

W dniu 12 marca 2013 r. Pan Józef Piksa Starosta Wałbrzyski wręczył akty powołania członkom nowej Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, na podstawie Zarządzenia nr 32/2013 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 5 marca 2013  r. Kadencja Rady trwa 4 lata.  W skład Rady zostali powołani:

 1. Bogumiła Kochanek – Polski Związek Niewidomych Koło w Głuszycy,
 2. Wioletta Barnowska – Fundacja Pomocy Dzieciom Niesłyszącym „Usłyszeć Świat”,
 3. Renata Chruszcz – Urząd Gminy w Czarnym Borze,
 4. Elżbieta Zapart – Urząd Miasta w Jedlinie – Zdrój, Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlinie – Zdrój,
 5. Marta Woźniak – Powiat Wałbrzyski, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy.
SAM 0703m

Czytaj więcej: Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych

„Program wyrównywania różnic między regionami II”

Witam. bardzo proszę o umieszczenie tekstu dotyczącego Programu wyrównywania różnic między regionami na naszej stronie internetowej.

Pozdrawiam

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu w Wałbrzychu informuje, że otrzymaliśmy pismo z Oddziału Dolnośląskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w sprawie przyjęcia przez Zarząd PFRON, Uchwałą nr 167/2012 z dnia 18 grudnia 2012 nowych kierunków działań oraz warunków brzegowych obowiązujących realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami II”. Zgodnie z przyjętą Uchwałą Powiat Wałbrzyski może ubiegać się w ramach o dofinansowanie obszarów:

1)  obszar Awyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny – realizatorem jest samorząd wojewódzki,

2)  obszar B – likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej, urzędach i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania– realizatorem jest samorząd powiatowy,

3)  obszar C - tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych – realizatorem jest samorząd powiatowy,

4)  obszar D – likwidacja barier transportowych– realizatorem jest samorząd powiatowy,

5)  obszar E - dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych,

6)  obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej -  realizatorem programu jest samorząd powiatowy na terenie którego brak warsztatu terapii zajęciowej,

7)  obszar G - skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Wskaźniki kosztów realizacji projektu, wyznaczające maksymalną wysokość dofinansowania ze środków PFRON są następujące:

1)  obszaru A – do 14.000,00 zł na każdą osobę z planowanej liczby osób niepełnosprawnych, które jednorazowo będą mogły być przyjęte
i rehabilitowane w obiekcie służącym rehabilitacji, na sprzęcie (urządzeniu) zakupionym w ramach projektu, a w przypadku sprzętu (urządzenia) wielostanowiskowego odpowiednią wielokrotność kwoty 14.000,00 zł za każdą następną osobę niepełnosprawną, przyjętą
i rehabilitowaną w obiekcie służącym rehabilitacji, na sprzęcie (urządzeniu) zakupionym w ramach projektu,

2)  obszaru B – do 150.000,00 zł na każdy projekt,

3)  obszaru C – do 32.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku,

4)  obszaru D

a)  do 80.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,

b)  do 70.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,

c)   do 250.000,00 zł dla autobusów,

5)  obszaru E - do 14.000 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie
w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym projekt musi dotyczyć co najmniej 30 osób niepełnosprawnych,

6)  obszaru F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 14.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej
w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji projektu.

Powiat Wałbrzyski Kwalifikuje się w 2013 roku do uczestnictwa w programie pod warunkiem, że proponowana wysokość dofinansowania ze środków PFRON na realizacje projektów:

-     w przypadku obszarów A, B i C programu nie przekroczy 60 % kosztów realizacji,

-     w przypadku obszaru D programu nie przekroczy 80 % kosztów realizacji,

-     w przypadku obszaru E programu nie przekroczy 25 % kosztów realizacji,

-     w przypadku obszaru G programu nie przekroczy 50 % kosztów realizacji,.

W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się z Procedurami realizacji programu wyrównywania różnic między regionami II, Załącznikiem nr 1 do Procedur  tj. Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszarów A, B, C, D, F i G programu.

Procedury, załącznik do procedur oraz wniosek i wystąpienie są dostępne na stronie internetowej PFRON www.pfron.org.pl.

W przypadku zainteresowania ubiegania się o dofinansowanie ze środków PFRON prosimy o kontakt z tut. PCPR. Z uwagi na konieczność przygotowania zbiorczego wystąpienia z wszystkich obszarów „Programu wyrównywania różnic między regionami” prosimy o składanie wniosków (dodatkowo w wersji elektronicznej) wraz ze wskazanymi załącznikami w procedurach w terminie
do 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 31/2012 ...

ZARZĄDZENIE NR 31/2012

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu

z dnia 28 września 2012 r.w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu  ofert na zadania publiczne z   zakresu 

                    rehabilitacji   osób   niepełnosprawnych   ze    środków    Państwowego       

                    Funduszu  Osób   Niepełnosprawnych  w  dziedzinach: sportu,  kultury,
rekreacji i turystyki na 2013rok.


Pobierz tresć Zarządzenia wraz  z załacznikami --->Pobierz