Przejdź do treści

Zapytanie:„KONSERWACJA KSEROKOPIAREK i DRUKAREK ”

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Al. Wyzwolenia 20-24 , 58-300 Wałbrzych

tel. 074 6666 300

 

prosi o podanie oferty cenowej na wykonanie zadania pn.:

 

KONSERWACJA KSEROKOPIAREK i DRUKAREK 

 

1. Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z przepisami art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.).

2. Termin realizacji: od 1 lutego 2016 r. do 31 grudnia 2017 r.

3. Termin i miejsce składania ofert : 25-01-2016r. do godziny 1200 

w Sekretariacie PCPR Al. Wyzwolenia 20-24 w Wałbrzychu pocztą lub faksem na nr 074 66 66 301

4. Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest p. Adriana Kozłowska,

tel. (74) 6666 300, od godz. 8,00 do godz. 15,00.

5. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.

6. Kryteria oceny ofert : cena oferty 100%

7. Termin związania ofertą: 30 dni.

8. W załączeniu przekazujemy Formularz wyceny, stanowiący podstawę do wyceny, której prosimy dokonać na załączonym druku oferty.

9. Do oferty cenowej prosimy dołączyć aktualny dokument rejestrowy działalność

gospodarczą.

 

Załączniki do pobrania:

  1. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
  2. Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,
  3. dok. 2.