Przejdź do treści

Zadania

 

Do zakresu działań Zespołu Rodzinnej Pieczy Zastępczej i Świadczeń należy:

 

 

- przyznawanie świadczeń pieniężnych na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych;

 - współpraca z rodziną zastępczą i rodziną naturalną w celu unormowania sytuacji życiowej dziecka;

 - wspieranie i współpraca z rodziną naturalną mająca na celu powrót dziecka pod opiekę rodziców biologicznych;

 - przyznawanie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie, zagospodarowanie wychowankom z rodziny zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych;

 - pomoc w integracji ze środowiskiem osób opuszczających rodzinę zastępczą lub placówkę opiekuńczo – wychowawczą;

 - sporządzanie umów z rodzinami zastępczymi w sprawie powierzenia dziecka;

 - sporządzanie umów cywilno - prawnych o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodzinnego domu dziecka, rodziny pomocowej;

 - sporządzanie porozumień w sprawie umieszczenia i pokrywania kosztów utrzymania dziecka z terenu innego powiatu;

 - współpraca z organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, sądami i ich organami pomocniczymi;

 - dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej;

 - przekazywanie do biura informacji gospodarczej, informacji o której mowa w art.193 ust.8 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

 - przedstawianie Staroście i Radzie corocznego sprawozdania z efektów pracy;

 - sporządzanie sprawozdań rzeczowo – finansowych z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz przekazywanie ich właściwemu wojewodzie w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego;

 - administrowanie systemem informatycznym „POMOST” w zakresie realizowanych świadczeń;

 - prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;

 - kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinię o spełnianiu warunków
i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej;

 - organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;

 - organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, wydawanie świadectw ukończenia tych szkoleń oraz opinii dotyczącej predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora i wychowawcy placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego;

 - zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy     dziecka szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich potrzeby;

 - zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych;

 - organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka pomocy wolontariuszy;

 - współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności, ośrodkiem pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz z organizacjami społecznymi;

 - prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych pieczy zastępczej;

 - zapewnianie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego;

 - prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej, której celem jest pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka, a także szkolenie i wspieranie psychologiczno-pedagogiczne osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz rodziców dzieci objętych tą pieczą;

 - przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych oraz analizy warunków bytowo mieszkaniowych umożliwiających dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb, dotyczących kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;

 zapewnianie rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka poradnictwa, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie ich kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego;

 - przedstawianie Staroście i Radzie corocznego sprawozdania z efektów pracy,

 - zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;

 - organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy rodzina zastępcza albo prowadzący rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować opieki, w szczególności z powodów zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego wypoczynku;

 - dokonywanie oceny rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka pod względem predyspozycji do pełnienia powierzonej im funkcji oraz jakości wykonywanej pracy;

 - prowadzenie postępowań oraz przygotowywanie decyzji w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za pobyt dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej, umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej;

 - prowadzenie postępowań alimentacyjnych.