Przejdź do treści

Interwencja kryzysowa

 

pcprik

 

Interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu.

  Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej. Interwencją kryzysową obejmuje się osoby i rodziny bez względu na posiadany dochód.
  W ramach interwencji kryzysowej udziela się natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej, a w zależności od potrzeb - poradnictwa socjalnego lub prawnego, w sytuacjach uzasadnionych - schronienia do 3 miesięcy.

  Powiat Wałbrzyski zawarł porozumienie w sprawie powierzenia w roku 2017 Gminie Wałbrzych realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - interwencji kryzysowej na rzecz mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego w ramach którego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia miejsca noclegowe wraz z wyspecjalizowaną kadrą.

Mieszkańcy Powiatu Wałbrzyskiego, którzy wymagają wsparcia w ramach interwencji kryzysowej winni się zgłosić do Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul. Ogrodowa 2 A w Wałbrzychu